แบบฟอร์มเอกสารทั่วไป

 

คำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาคะแนนเพิ่ม ที่ผู้สอบผ่านภาควิชาการจะต้องนำมาส่งให้คณะกรรมการฯ ในวันรายงานตัวเข้าทดสอบสุขภาพจิต ณ โรงเรียนนายเรือ ::