ติดต่อสอบถาม

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะกรรมกํารสอบคัดเลือกฯ หมํายเลขโทรศัพท์๐ ๒๔๗๕ ๓๙๙๕, ๐ ๒๔๗๕ ๗๔๓๕