เมื่อคุณเข้ามาเป็น.....นักเรียนนายเรือ

ลงทะเบียนสมัครสอบ

Click Here!

ขณะนี้ปิดรับเอกสารและหลักฐานการขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ 1 แล้ว