สารพันปัญหา

๑.คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ,นามสกุล หรือคำนำหน้าผิดจะทำอย่างไรคำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้
        แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
        ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
        สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องทางไปรษณีย์ ส่งมาที่
อนุกรรมการรับสมัคร  โรงเรียนนายเรือ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  10270
โทรศัพท์ : 02-475-3995 ,02-475-7435   
ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

๒. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วน โดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่าและยื่นคำร้องตามข้อที่ ๑

๓. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ เนื่องจากเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง หรือระบบแจ้งว่าบัตรประจำตัวประชาชนสมัครไปแล้วสามารถติดต่อได้ที่ใดคำตอบ :  ในกรณีที่ผู้สม้ครไม่สามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ต หรือระบบตรวจสอบแล้วพบว่าหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนได้สมัครไปแล้ว ท่านสามารถสอบถามได้ที่  อนุกรรมการรับสมัครและประเมินผล โทร : 02 475 3995 หรือ 02 475 7435 หรือติดต่อด้วยตนเองที่ โรงเรียนนายเรือต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ทุกวันราชการ เวลา 08.00 - 16.00 น. (หากมาติดต่อด้วยตนเองกรุณาเตรียมเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประชาชนมาแสดง)

๔. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่คำตอบ :  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำหลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน

๕.คำถาม :  เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใดคำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม  - 20 กุมภาพันธ์ 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

๖.คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไรคำตอบ :  ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินได้ 3 ช่องทางดังนี้ ผู้สมัครสามารถเลือกใช้บริการชำระค่าสมัครสอบคัดเลือกฯ ชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร : ให้ท่านนำเอกสาร "ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงินในระบบ  Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 20 กุมพาพันธ์ 2562 และ ชำระเงินผ่านตู้ ATM และ Internet/Mobile Banking ด้วย โดยวันที่รับชำระเงิน 4 มกราคม  - 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยจะมีค่าธรรมเนียมในการให้บริการที่ธนาคารเรียกเก็บเพิ่มเติมขึ้นอยู่ที่อัตราที่ธนาคารกำหนด และโปรดเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐาน  โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

๗.คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่าไร :  เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใดคำตอบ : : ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบคัดเลือกฯเป็นนักเรียนนายเรือในส่วนของกองทัพเรือ หรือนักเรียนนายเรือในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพียงสังกัดเดียว หรือสมัครทั้ง 2 สังกัด เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับคัดเลือกได้ โดยมีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกฯ ดังนี้
     - กรณี สมัครสังกัดเดียว ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกฯ จำนวน 400 บาท
     - กรณี สมัคร 2 สังกัด ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกฯ จำนวน 550 บาท
       ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

๘.คำถาม :  สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้เมื่อไรคำตอบ : สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์  www.admission-rtna.net หรือ  www.rtna.ac.th

๙.คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใดคำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ โรงเรียนนายเรือ ในวันราชการเวลา 08:00 น. - 16:00 น. โทร. 0-2475-3995 , 02-475-7435 และ 0-2475-7535

๑๐.คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใดคำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ line ID : @thaijobjob