แผนผังสนามสอบ

แผนที่สังเขปโรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก สถานที่ทำสัญญา