แผนผังสนามสอบ

แผนที่สังเขปโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า สถานที่ตรวจร่างกาย

การเดินทางโดยรถประจำทาง
- รถเมล์แดง สาย 10, 20, 21, 37, 57, 76 และ 82
- รถ ปอ. สาย 6, 10, 20, 21, 37, 76 และ 82