การรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ

. การสอบคัดเลือก
    ๖.๑ การสอบภาควิชาการ ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยเริ่มทำการสอบตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น. ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นการทดสอบความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ม.๔)หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ มีคะแนนเต็มรวม ๗๐๐ คะแนน โดยจะคัดเลือกผู้สมัครที่มีคะแนนดีที่สุดจัดเรียงตามลําดับคะแนน ตามจํานวนที่โรงเรียนนายเรือกําหนด เข้าทําการสอบรอบสองต่อไป มีรายละเอียดคะแนนตามรายวิชา ดังนี้
        - วิชาวิทยาศาสตร์  ๒๒๐ คะแนน
        - วิชาคณิตศาสตร ๒๒๐ คะแนน  (คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๔๐) 
        - วิชาภาษาอังกฤษ ๑๖๐ คะแนน  (คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๔๐)
        - วิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา ๑๐๐ คะแนน
    ๖.๒ การทดสอบวิภาววิสัย ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นการทดสอบทางนามธรรม เกี่ยวกับการรู้สึกนึกคิด ลักษณะนิสัย คุณธรรม จริยธรรม ของแต่ละบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการเป็นทหาร-ตำรวจ ที่โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
    ๖.๓ การสอบรอบสอง ในระหว่างวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นการทดสอบพลศึกษา สัมภาษณ์ท่วงทีวาจา และตรวจร่างกายของผู้สมัครที่ผ่านการสอบภาควิชาการ เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ  และนายตำรวจสัญญาบัตรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ ตามรายละเอียดดังนี้
        ๖.๓.๑ การทดสอบทางสุขภาพจิต ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นการตรวจสภาพความสมบูรณ์และความเหมาะสมทางด้านจิตใจ ที่โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ 
        ๖.๓.๒ การตรวจร่างกาย ในระหว่างวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นการตรวจลักษณะความสมบูรณ์ของร่างกาย และโรคที่ขัดต่อการรับเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ
        ๖.๓.๓ การสอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจา ในระหว่างวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นการตรวจ คุณลักษณะความเหมาะสมของผู้สมัครที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจสัญญาบัตร ที่พร้อมปฏิบัติได้ทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ที่โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ   
        ๖.๓.๔ การสอบพลศึกษา ในระหว่างวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒  เป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยมีการทดสอบ ๘ สถานี คือ นั่งงอตัว, ลุกนั่ง ๓๐ วินาที, ยืนกระโดดไกล, ดึงข้อ, วิ่งเก็บของ, วิ่ง ๕๐ เมตร, วิ่ง ๑,๐๐๐ เมตร และว่ายน้ำ ๕๐ เมตร คิดเป็นคะแนนเต็มรวม ๑๐๐ คะแนน ซึ่งจะนําไปรวมกับคะแนนสอบภาควิชาการ และจัดเรียงตามลําดับคะแนนใหม่เพื่อประกาศผลสอบรอบสุดท้ายต่อไป ทั้งนี้ ผู้สมัครที่เข้ารับการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ โดยตกในสถานีใดสถานีหนึ่ง จะถือว่าสอบไม่ผ่านรอบสอง ที่โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ
๗. การประกาศผลสอบ
    ๗.๑ การประกาศผลสอบภาควิชาการ
        ๗.๑.๑ แจ้งข้อมูลผลสอบภาควิชาการผ่านระบบข้อความตอบรับทางโทรศัพท์ (SMS) หมายเลข ๔๘๔๗๖๐๒ และทาง Internet ที่เว็บไซต์ http://www.rtna.ac.th หรือ http://www.navy.mi.th ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
        ๗.๑.๒ ประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.  ที่โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
กรุงเทพมหานคร
    ๗.๒ การประกาศผลสอบรอบสุดท้าย
        ๗.๒.๑ แจ้งข้อมูลผลสอบรอบสุดท้าย ผ่านระบบข้อความตอบรับทางโทรศัพท์ (SMS) หมายเลข ๔๘๔๗๖๐๒ และทาง Internet ที่เว็บไซต์ http://www.rtna.ac.th หรือ http://www.navy.mi.th ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ 
        ๗.๒.๒ ประกาศผลสอบรอบสุดท้ายอยางเป็นทางการและรายงานตัวเพื่อเตรียมทําสัญญาเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กรุงเทพมหานคร