การสอบคัดเลือก

๕. การสอบคัดเลือก แบ่งออกเป็นสองรอบ คือ๕.๑ การสอบภาควิชาการ เป็นการทดสอบความรู้ด้านวิชาการเพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานดีเพียงพอ ที่จะศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร และเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในด้านวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนนายเรือได้ต่อไป
๕.๑.๑ วิชาที่สอบ และคะแนนในการสอบภาควิชาการ จะทำการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา โดยมีขอบเขตเนื้อหารายวิชาครอบคลุมความรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคะแนน ดังนี้
- วิชาวิทยาศาสตร์ ๒๒๐ คะแนน
- วิชาคณิตศาสตร์ ๒๒๐ คะแนน (คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๔๐)
- วิชาภาษาอังกฤษ ๑๖๐ คะแนน (คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๔๐)
- วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา ๑๐๐ คะแนน
๕.๑.๒ คำแนะนาในการสอบภาควิชาการ การปฏิบัติในการสอบและคำเตือน (รายละเอียดตามผนวก ง)
๕.๑.๓ ในการสอบภาควิชาการ โรงเรียนนายเรือจะเตรียมดินสอดาชนิด 2B และยางลบที่จะใช้ใน การทาข้อสอบไว้ให้ผู้สมัครสอบทุกคน โดยผู้สมัครสอบไม่ต้องนำดินสอและยางลบของตนเองเข้าห้องสอบ และห้ามผู้สมัครสอบนำอุปกรณ์-เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ นาฬิกาข้อมือ หรือ กระดาษจดข้อความ หรือ กระดาษอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบ เข้าในห้องสอบโดยเด็ดขาด หากผู้สมัครสอบฝ่าฝืน และกรรมการ คุมสอบตรวจพบการนาสิ่งต้องห้ามเข้าห้องสอบ จะถือว่าผู้นั้นกระทำการทุจริตในการสอบ นอกจากนี้ ผู้สมัครสอบยังอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย
๕.๒ การสอบรอบที่สอง จะคัดเลือกผู้ที่สอบภาควิชาการที่ได้เรียงตามลาดับคะแนนสูงสุดตามจำนวนที่ต้องการ เข้าทดสอบสุขภาพจิต สอบพลศึกษา สัมภาษณ์ ท่วงทีวาจา และตรวจร่างกายเพื่อให้ได้ผู้ที่มีความเหมาะสม และมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณภาพของกองทัพเรือต่อไป ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่มาเข้าทำการทดสอบรอบที่สอง ตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าเป็นผู้สละสิทธิ โดยมีการทดสอบดังนี้
๕.๒.๑ การทดสอบสุขภาพจิต เป็นการตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์และความเหมาะสมทาง ด้านจิตใจของผู้สมัคร โดยผู้สมัครต้องชำระเงินค่าตรวจร่างกาย และการตรวจทางการแพทย์ จำนวน ๑,๒๓๐ บาท ในวันทดสอบสุขภาพจิตด้วย
๕.๒.๒ การสอบพลศึกษา เป็นการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้สมัครสอบ โดยมีสถานีและหลักเกณฑ์การสอบ (รายละเอียดตามผนวก จ) ซึ่งมีคะแนนในการสอบพลศึกษา ๑๐๐ คะแนน ซึ่งจะนาคะแนนสอบพลศึกษาไปรวมกับคะแนนสอบภาควิชาการ ๗๐๐ คะแนน รวมเป็น ๘๐๐ คะแนน แล้วจัดลำดับที่ใหม่ในการประกาศผลการสอบรอบสองต่อไป (คณะกรรมการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาผลการสอบพลศึกษา สำหรับผู้สมัครสอบที่ว่ายน้าไม่ถึงเส้นชัย หรือ ว่ายน้าไม่ผ่านในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสอบไม่ผ่านรอบที่สอง)
๕.๒.๓ การสอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจา เป็นการพิจารณาตรวจสอบรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ความสมบูรณ์ของร่างกาย ความองอาจว่องไว และปฏิภาณไหวพริบ ตลอดจนลักษณะความเหมาะสมที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ของผู้สมัคร มีผลการสอบ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” เท่านั้น ผู้สอบไม่ผ่าน หมายถึงผู้ที่มีลักษณะท่าทาง หรือ ลักษณะความสมบูรณ์ของร่างกายไม่เหมาะสมที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
๕.๒.๔ การตรวจร่างกาย ผู้สมัครจะต้องรับการตรวจร่างกาย (รายละเอียดตามผนวก ก ) ที่โรงพยาบาล สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ผู้ที่ไม่มารับการตรวจร่างกาย ตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าเป็นผู้สละสิทธิ ผลการตรวจร่างกาย ณ วันตรวจ ถือเอาความเห็นของกรรมการแพทย์ที่กองทัพเรือแต่งตั้งเป็นเด็ดขาด โดยไม่รับพิจารณาผลการตรวจร่างกายจากที่อื่น ๆ นอกจากการตรวจร่างกายแล้ว จะมีการ X - Ray ตรวจโลหิต และ ตรวจปัสสาวะด้วย โดยมีค่าใช้จ่ายตามข้อ ๕.๒.๑ ในกรณีที่แพทย์ต้องการตรวจพิเศษนอกเหนือจากการตรวจธรรมดาดังกล่าว ผู้รับการตรวจจะต้องออกค่าใช้จ่ายเอง
คำแนะนา การปฏิบัติในวันตรวจร่างกายและตรวจทางห้องทดลอง
- ไม่ควรรับประทานยาใด ๆ เช่น ยาแก้หวัด ยาแก้ไอ ยาแก้โรคหอบหืด ยาลดความอ้วน ยาที่มีผลต่อจิตประสาท ฯลฯ หรือยาใด ๆ ที่อาจมีผลต่อการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ
- ก่อนวันตรวจและเช้าวันตรวจ ผู้สมัครไม่ควรรับประทานอาหารและยาประเภทกระตุ้นกาลัง เพราะอาจทำให้การเต้นของหัวใจและความดันโลหิตผิดปกติได้
- ห้ามผู้สมัครใส่ Contact - lens มาตรวจสายตา
- ผู้สมัครควรงดรับประทานอาหารหลังเวลา ๒๔.๐๐ น. ก่อนวันที่ทำการตรวจ

๖. วัน - เวลา และสถานที่สอบ๖.๑ วัน - เวลา และสถานที่สอบภาควิชาการ
การสอบภาควิชาการ ในวันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. จนถึงเวลา ๑๒.๓๐ น. ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ดูแผนที่สังเขปตามใบแทรก ก ผู้สมัครควรเดินทางไปสถานที่สอบก่อนเวลา เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมและหลีกเลี่ยงการจราจรที่คับคั่ง
๖.๒ วัน - เวลา และสถานที่สอบรอบที่สอง ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑
๖.๒.๑ การทดสอบสุขภาพจิต วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ที่โรงเรียนนายเรือ (แผนที่สังเขปตามใบแทรก ข)
๖.๒.๒ การตรวจร่างกาย ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ (แผนที่สังเขปตามใบแทรก ค)
๖.๒.๓ การสอบพลศึกษา และการสัมภาษณ์ - ท่วงทีวาจา ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. (รายงานตัวเวลา ๐๖.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๖.๓๐ น.) ที่โรงเรียนนายเรือ (แผนที่สังเขปตามใบแทรก ข)

๗. การขาดสอบ และการออกจากห้องสอบ๗.๑ การขาดสอบภาควิชาการวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือขาดการทดสอบสุขภาพจิต หรือขาดสอบพลศึกษา หรือขาดสอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจา หรือขาดตรวจร่างกาย จะถือว่าผู้นั้นหมดสิทธิในการสอบคัดเลือก
๗.๒ ผู้ที่กระทาการทุจริตในการสอบ หรือช่วยเหลือในการกระทาทุจริต จะถือว่าผู้นั้นหมดสิทธิ ในการสอบคัดเลือก นอกจากนี้ ผู้สมัครยังอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย
๗.๓ ผู้ที่มาเข้าห้องสอบช้ากว่าเวลาเริ่มต้นสอบเกิน ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ และถือว่าขาดสอบ
๗.๔ การออกจากห้องสอบให้ออกเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการเท่านั้น

๘. การประกาศผลสอบคัดเลือก๘. ๑ การประกาศผลสอบภาควิชาการ โรงเรียนนายเรือจะแจ้งข้อมูลผลการสอบ และประกาศผลสอบ
๘.๑.๑ แจ้งข้อมูลผลการสอบทางระบบข้อความตอบรับทางโทรศัพท์ ตั้งแต่ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
- ผ่านข้อความตอบรับทางโทรศัพท์ (SMS) หมายเลข ๔๘๔๗๖๐๒
๘.๑.๒ แจ้งข้อมูลผลสอบทาง Internet ตั้งแต่ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
- โรงเรียนนายเรือ http://www.rtna.ac.th หรือ http://www.navy.mi.th
๘.๑.๓ ประกาศผลสอบคัดเลือกภาควิชาการอย่างเป็นทางการ ที่โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ดอนเมือง กรุงเทพฯ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. (แผนที่สังเขป ตามใบแทรก ง)
เนื่องจากกาหนดสอบภาควิชาการของแต่ละเหล่าทัพไม่ตรงกัน จึงอาจมีผู้สมัครสอบผ่านภาควิชาการได้มากกว่าหนึ่งเหล่าทัพขึ้นไป และการสอบรอบสองก็มีกาหนดการสอบแต่ละเหล่าทัพไม่ตรงกัน ดังนั้นผู้สมัครจึงมีสิทธิเลือกเข้าสอบในรอบสองได้หลายเหล่าทัพเช่นกัน ทั้งนี้ผู้สมัครควรไปดูผลสอบด้วยตนเอง เพื่อรายงานตัวต่อคณะกรรมการของแต่ละเหล่าทัพ และรับทราบข้อมูล ตลอดจนการปฏิบัติที่ถูกต้องในการสอบรอบที่สองต่อไป
๘.๒ การประกาศผลสอบรอบที่สอง โรงเรียนนายเรือจะแจ้งข้อมูลผลการสอบ และประกาศผลสอบ โดย
๘.๒.๑ แจ้งข้อมูลผลการสอบทางระบบข้อความตอบรับทางโทรศัพท์ ตั้งแต่ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑
- ผ่านข้อความตอบรับทางโทรศัพท์ (SMS) หมายเลข ๔๘๔๗๖๐๒
๘.๒.๒ แจ้งข้อมูลผลสอบทาง Internet ตั้งแต่ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑
- โรงเรียนนายเรือ http://www.rtna.ac.th หรือ กองทัพเรือ http://www.navy.mi.th
๘.๒.๓ ประกาศผลสอบรอบที่สองอย่างเป็นทางการ ที่โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
ผู้สมัครสอบอาจผ่านการสอบรอบที่สองมากกว่าหนึ่งเหล่าทัพ แต่ผู้สมัครสอบจะสามารถเลือกรายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของเหล่าทัพใดเหล่าทัพหนึ่งเพียงเหล่าทัพเดียว และ ต้องรายงานตัวต่อคณะกรรมการรับสมัครของเหล่าทัพที่ตนเลือกภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น สาหรับรายละเอียดการปฏิบัติ และช่วงเวลาในการรายงานตัว จะมีการแจ้งให้ผู้สมัครทราบในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.