การรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ

กองทัพเรือโดยโรงเรียนนายเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วจะได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายเรือ (ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://www.rtna.ac.th) โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. สิทธิประโยชน์ของนักเรียนนายเรือ  
    นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร จะได้เลื่อนชั้นเป็นนักเรียนนายเรือ เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายเรือ จะได้รับสิทธิประโยชน์และโอกาสดังนี้  
    ๑.๑ นักเรียนนายเรือจะได้รับเงินเดือนตั้งแต่ ๓,๐๗๐ – ๔,๑๖๐ บาท ตามชั้นปี
    ๑.๒ กองทัพเรือ ออกค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ที่พัก อาหาร เครื่องแต่งกาย และสิทธิในการรักษาพยาบาลตามระเบียบของทางราชการที่กำหนด
    ๑.๓ นักเรียนนายเรือ (ในส่วนของกองทัพเรือ) ที่มีผลการศึกษาดี มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อไปศึกษาในโรงเรียนนายเรือต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ยุโรป และเอเชีย) ปีละประมาณ ๓ - ๕ ทุน
    ๑.๔ มีทุนการศึกษาสนับสนุนนักเรียนนายเรือผู้มีผลการศึกษาดี และมีความประพฤติดีจำนวนมาก
    ๑.๕ นักเรียนนายเรือผู้มีผลการศึกษาดี และมีความประพฤติดี จะได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่หัวหน้าชั้น หรือนักเรียนบังคับบัญชา และจะได้รับเงินเดือน ตั้งแต่ ๔,๔๐๐ - ๕,๓๔๐ บาท
    ๑.๖ นักเรียนนายเรือจะได้รับการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการรับราชการ และมีการเยี่ยมเยือนจังหวัดชายทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงเมืองท่าของประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศกลุ่มอาเซียน รัสเซีย ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย ศรีลังกา และอินเดีย 
๒. สิทธิประโยชน์เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ
    นักเรียนนายเรือเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้รับสิทธิประโยชน์และโอกาส ดังนี้   
    ๒.๑ ผู้สำเร็จการศึกษาในส่วนของกองทัพเรือจะได้รับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรตามสาขาวิชาต่าง ๆ และจะได้รับการบรรจุ เป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ ได้รับเงินเดือน และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) รวม ๑๕,๐๐๐ บาท เมื่อเป็นนายทหารสัญญาบัตร ของกองทัพเรือแล้ว มีสิทธิสมัครเข้ารับการศึกษาเพิ่มเติมทางการทหารตามขีดความสามารถของตนเอง เช่น
     - นักบินของกองทัพเรือ ได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับนักบินประจำกอง ๑๑,๐๐๐ บาท ถึง ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน
     - กำลังพลส่งทางอากาศ (นักโดดร่ม) ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน ๗,๐๐๐ บาท/เดือน
     - นักทำลายใต้น้ำจู่โจม (SEAL) ของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน ๑๔,๖๐๐ บาท/เดือน
     - นักประดาน้ำของกรมสรรพาวุธทหารเรือ ได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน ๗,๐๐๐ บาท/เดือน
     - ต้นหนอากาศยาน ได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน ๗,๐๐๐ บาท/เดือน
    ๒.๒ ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดี (คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๘๐) มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกไปศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาโท - เอก  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสาขาวิชาต่าง ๆ จำนวนมาก โดยทุนของกองทัพเรือ
    ๒.๓ ผู้สำเร็จการศึกษาในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตำรวจน้ำ) จะได้รับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร และจะได้รับการบรรจุเป็นนายตำรวจสัญญาบัตรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งได้รับเงินเดือน และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) รวม ๑๕,๐๐๐ บาท
๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร
    ๓.๑ คุณวุฒิการศึกษา สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ม.๔) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า
    ๓.๒ เป็นชายโสด มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๖ ปี และไม่เกิน ๑๘ ปี ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร การนับอายุให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖)
    ๓.๓ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร นายตํารวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน นายตํารวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
    ๓.๔ มีอวัยวะรูปร่างลักษณะท่าทางขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารหรือตำรวจ ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร กฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจ และตามที่กองทัพไทยกำหนด
    ๓.๕ ขนาดของร่างกายต้องมีพิกัดความสมบูรณ์ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ (การนับอายุให้นับตามกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร) ดังนี้
   - อายุ ๑๖ ปี   สูงไม่น้อยกว่า ๑๕๙ เซนติเมตร  น้ำหนักไม่น้อยกว่า  ๔๗ กิโลกรัม
   - อายุ ๑๗ ปี   สูงไม่น้อยกว่า ๑๖๑ เซนติเมตร  น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๔๙ กิโลกรัม
   - อายุ ๑๘ ปี   สูงไม่น้อยกว่า ๑๖๓ เซนติเมตร  น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๕๑ กิโลกรัม
    ๓.๖ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี  มีอุดมการณ์เลื่อมใสในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีผู้ปกครองดูแลรับผิดชอบ
    ๓.๗ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
    ๓.๘ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาคดีถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
    ๓.๙ ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกหรือไล่ออก จากโรงเรียนทหาร หรือโรงเรียนตำรวจ เพราะความผิด หรือถูกถอนทะเบียนจากความเป็น
นักเรียนเตรียมทหาร
    ๓.๑๐  ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสิ่งเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
    ๓.๑๑ บิดามารดาและผู้ปกครองเป็นผู้มีอาชีพอันชอบธรรมหรือมีหลักฐาน
    ๓.๑๒ เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้ว
    ๓.๑๓ ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ค้ำประกัน ซึ่งสามารถรับรองข้อความ และพันธกรณีตามที่กองทัพไทยกำหนด
    ๓.๑๔ ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับองค์กรของรัฐบาลหรือเอกชน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  หมายเหตุ คุณสมบัติดังกล่าวในข้อ ๓.๑ - ๓.๑๔ นี้ หากปรากฏว่าเป็นความเท็จขึ้นภายหลังรับเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้ว จะต้องพ้นจากฐานะนักเรียนเตรียมทหารทันที
. การรับสมัคร
    เปิดรับสมัครทาง Internet เพียงช่องทางเดียว ที่เว็บไซต์ http://www.admission-rtna.net หรือ http://www.rtna.ac.th หรือ http://www.navy.mi.th ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๙๕,       ๐ ๒๔๗๕ ๗๔๓๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ทุกวันราชการ หรือ email : admissionrtna@gmail.com) สำหรับผู้สมัครที่มีสิทธิได้รับคะแนน  เพิ่มพิเศษประเภทที่ ๑ ให้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในระเบียบการรับสมัครฯ
. ผู้สมัครที่สอบผ่านภาควิชาการ
    ให้นําเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มามอบให้กับคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ของโรงเรียนนายเรือ ในวันทดสอบทางสุขภาพจิต วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ที่โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้
    ๕.๑ เอกสารรับรองผลการศึกษา ใช้ใบรับรองการศึกษาที่แสดงว่าสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ม.๔) หรือเอกสารแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือ เทียบเท่า
    ๕.๒ ในกรณีที่บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ในสําเนาทะเบียนบ้าน ให้นําหลักฐานใบมรณบัตร หรือหลักฐานอื่นของทางราชการ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดา มารดา
    ๕.๓ สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและของบิดา มารดาผู้ให้กําเนิด
    ๕.๔ เอกสารการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ของผู้สมัคร และของบิดา มารดา (ถ้ามี)                  
    ๕.๕ เอกสารหลักฐานสำหรับผู้สมัครที่มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๒ ตามที่ระบุไว้ในระเบียบการรับสมัครฯ