การรับสมัคร

การรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร โรงเรียนเตรียมทหาร ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

๑. คำนา๑.๑ โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ เป็นการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มุ่งเน้นความเป็นไทย ควบคู่กับความเป็นสากล ให้ผู้เรียนพัฒนาคุณภาพชีวิต และให้สามารถทำประโยชน์ให้กับสังคม ตามบทบาทและหน้าที่ของตนในฐานะพลเมืองดี ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยให้นักเรียนเตรียมทหารได้พัฒนาเชาว์ปัญญา มีความรู้และทักษะอันจำเป็นต่อการประกอบอาชีพทหาร – ตำรวจ ร่วมพัฒนาสังคม ด้วยแนวทางและวิธีการใหม่ ๆ บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และเมื่อนักเรียนเตรียมทหารสำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนเตรียมทหาร จะมีพื้นฐานความรู้ คุณสมบัติ และสมรรถภาพเหมาะสมที่จะเข้ารับการศึกษาต่อ ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และโรงเรียนนายร้อยตำรวจในระดับอุดมศึกษาต่อไป
๑.๒ โรงเรียนนายเรือ มีภารกิจในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีความรู้ และประสบการณ์ด้านวิชาชีพทหารเรือเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร และนายตำรวจสัญญาบัตรในส่วนของตำรวจน้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม มีความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ เทิดทูนและยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความรู้ทางวิชาการระดับอุดมศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ที่กองทัพเรือต้องการ ซึ่งนักเรียนนายเรือสามารถเลือกศึกษาได้ตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ
เมื่อนักเรียนนายเรือ สำเร็จการศึกษามีสิทธิได้รับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต ตามสาขาวิชาที่ศึกษาและได้รับการแต่งตั้งยศเป็น “ว่าที่เรือตรี” และ “ว่าที่ร้อยตำรวจตรี” บรรจุในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ และนายตำรวจสัญญาบัตรของสานักงานตารวจแห่งชาติ(กองบังคับการตารวจน้า) ต่อไป
๑.๓ นักเรียนนายเรือ
นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือที่สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร จะได้เลื่อนชั้นเป็นนักเรียนนายเรือ เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายเรือ ซึ่งจะได้รับสิทธิและโอกาสดังนี้
๑.๓.๑ ช่วงเวลาการศึกษาในโรงเรียนนายเรือ
๑.๓.๑.๑ นักเรียนนายเรือจะได้รับเงินเดือนตั้งแต่ ๓,๐๗๐ – ๔,๑๖๐ บาท ตามชั้นปี
๑.๓.๑.๒ กองทัพเรือ ออกค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ที่พัก อาหาร เครื่องแต่งกายให้ทั้งหมด
๑.๓.๑.๓ นักเรียนนายเรือ (ในส่วนของกองทัพเรือ) ที่มีผลการศึกษาดี มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อไปศึกษาในโรงเรียนนายเรือต่างประเทศ (ทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย) ปีละประมาณ ๓ - ๕ ทุน
๑.๓.๑.๔ มีทุนการศึกษาสนับสนุนผู้เรียนดี และมีความประพฤติดีจำนวนมาก
๑.๓.๑.๕ นักเรียนนายเรือ ผู้มีผลการศึกษาดี มีความประพฤติดี จะได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่
หัวหน้าชั้น หรือนักเรียนบังคับบัญชา มีเงินเดือน ตั้งแต่ ๔,๔๐๐ - ๕,๓๔๐ บาท (งดรับเงินเดือนในข้อ ๑.๓.๑.๑)
๑.๓.๑.๖ นักเรียนนายเรือมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการรับราชการ โดยการไปฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล และเยี่ยมเยือนจังหวัดชายทะเลด้านอ่าวไทยและทะเลอันดามัน รวมถึงได้เยี่ยมเยือนเมืองท่าของประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศกลุ่มอาเซียน, รัสเซีย, ญี่ปุ่น, จีน, เกาหลี, ออสเตรเลีย ศรีลังกา และอินเดีย
๑.๓.๒ เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ
๑.๓.๒.๑ ผู้สำเร็จการศึกษาในส่วนของกองทัพเรือได้รับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร รวมทั้งได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ ได้รับเงินเดือน และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) รวม ๑๕,๐๐๐ บาท เมื่อเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือแล้ว มีสิทธิสมัครเข้ารับการศึกษาเพิ่มเติมทางการทหารตามขีดความสามารถของตนเอง ในสาขาอาชีพพิเศษต่าง ๆ อาทิ เช่น
- นักบินของกองทัพเรือ ได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสาหรับนักบินประจำกอง ๑๑,๐๐๐ บาท ถึง ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน
- กาลังพลส่งทางอากาศ (นักโดดร่ม) ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้รับเงิน เพิ่มพิเศษรายเดือน ๗,๐๐๐ บาท/เดือน
- นักทำลายใต้น้าจู่โจมของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน ๑๔,๖๐๐ บาท/เดือน
- นักประดาน้าของกรมสรรพาวุธทหารเรือ ได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน ๗,๐๐๐ บาท/เดือน
- ต้นหนอากาศยาน ได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน ๗,๐๐๐ บาท/เดือน
- ผู้ที่มีผลการศึกษาดี (คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงกว่า ๒.๘๐) มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกไปศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาโท - เอก ต่างประเทศ โดยทุนของกองทัพเรือ ในสาขาวิชาต่าง ๆ จำนวนมาก
๑.๓.๒.๒ ผู้สำเร็จการศึกษาในส่วนของสานักงานตำรวจแห่งชาติ (ตารวจน้า) จะได้รับพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตร รวมทั้งได้รับการบรรจุเป็นนายตำรวจสัญญาบัตรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับเงินเดือน และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) รวม ๑๕,๐๐๐ บาท

๒. คุณสมบัติและลักษณะของผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารเป็นไปตามระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้๒.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ม.๔) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
๒.๒ อายุไม่ต่ำกว่า ๑๖ ปี และไม่เกิน ๑๘ ปี ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร การนับอายุให้นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕)
๒.๓ มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกาเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือ นายตำรวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน หรือ นายตำรวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทย โดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
๒.๔ ขนาดของร่างกายต้องมีขนาดพิกัดความสมบูรณ์ และมีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทางเหมาะแก่ การเป็นทหาร ไม่มีโรคต้องห้ามตามระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๐ และตามที่กองทัพเรือกาหนด ๒.๕ เป็นชายโสด
๒.๖ เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรม เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๒.๗ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือ ไม่เคยต้องคาพิพากษาของศาลว่าได้กระทำผิดในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
๒.๘ ไม่เคยถูกไล่ออก หรือ ถูกปลดออกจากสถานศึกษาในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ หรือโรงเรียนทหาร โรงเรียนตำรวจ หรือ ถูกทางราชการไล่ออก หรือปลดออก ทั้งนี้ เนื่องจากความประพฤติไม่เหมาะสม
๒.๙ ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกถอดถอนทะเบียนออกจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
๒.๑๐ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษที่ต้องห้ามตามกฎหมาย
๒.๑๑ ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับส่วนราชการใด ๆ อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๒.๑๒ บิดามารดาและผู้ปกครองเป็นผู้มีอาชีพสุจริตชอบธรรม และมีหลักฐานเชื่อถือได้
๒.๑๓ เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
๒.๑๔ มีผู้ปกครองและผู้รับรอง ซึ่งสามารถรับรองข้อความและพันธกรณีที่ทางราชการกาหนดไว้
หมายเหตุ คุณสมบัติและลักษณะดังกล่าวในข้อ ๒.๑ - ๒.๑๔ นี้ หากปรากฏว่าเป็นความเท็จขึ้นภายหลังจากที่รับเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้ว จะต้องพ้นจากฐานะนักเรียนเตรียมทหารทันทีและผู้สมัครยังอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย

๓. วิธีปฏิบัติในการสมัคร๓.๑ รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว ทางเว็บไซต์ http://www.admission-rtna.net หรือ http://www.rtna.ac.th หรือhttp://www.navy.mi.th ตั้งแต่วันที่๓ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สาหรับผู้ที่มีผลการสมัครสอบที่สมบูรณ์แล้วพิมพ์บัตรประจาตัวสอบและตรวจสอบสถานที่สอบได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๙๕, ๐ ๒๔๗๕ ๗๔๓๕ ในระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ทุกวันราชการ หรือ email : admissionrtna@gmail.com
๓.๒ ผู้สมัครสามารถเลือกใช้บริการชาระค่าสมัครสอบคัดเลือกฯ ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ได้ ๓ รูปแบบ คือ (๑) ระบบอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง (๒) ระบบ ATM และ (๓) เคาน์เตอร์รับเงินของธนาคาร โดยจะ ต้องนาแบบฟอร์มของธนาคารที่พิมพ์จากระบบสอบรับสมัครสอบคัดเลือก ไปชาระเงินได้ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ในกรณีชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์รับเงินของธนาคาร สามารถชาระเงินได้ถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยจะมีค่าธรรมเนียมในการให้บริการที่ธนาคารเรียกเก็บเพิ่มเติมขึ้นอยู่ที่อัตราที่ธนาคารกาหนด
๓.๓ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบคัดเลือกฯเป็นนักเรียนนายเรือในส่วนของกองทัพเรือหรือนักเรียนนายเรือในส่วนของสานักงานตำรวจแห่งชาติเพียงสังกัดเดียว หรือสมัครทั้ง ๒ สังกัด เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับคัดเลือกได้ โดยมีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกฯ ดังนี้
- กรณี สมัครสังกัดเดียว ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก ฯ จานวน ๓๕๐ บาท
- กรณี สมัคร ๒ สังกัด ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก ฯ จานวน ๕๐๐ บาท
ทั้งนี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ

๔. การเตรียมตัวของผู้สมัคร๔.๑ อ่าน “ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑” (Download ตามข้อ ๓.๑) ให้เข้าใจโดยละเอียด และดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่กำหนด
๔.๒ เตรียมไฟล์ภาพถ่ายครึ่งตัว แต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษา หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น และถ่ายไว้ไม่เกิน ๓ เดือน นับถึงวันยื่นสมัคร และไฟล์ภาพถ่ายบัตรประชาชน ที่มีภาพและข้อความที่ชัดเจน และครบถ้วน โดยทั้ง ๒ ไฟล์ เป็นประเภทไฟล์ .jpg และมีขนาดไม่เกิน 300 kb
๔.๓ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของร่างกายของผู้สมัคร ซึ่งต้องไม่เป็นโรคหรือความพิการอื่น ๆ ที่ขัดต่อ การสมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ (รายละเอียดตามผนวก ก)
๔.๔ สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตามข้อ ๓.๑ โดยหลังจากที่ผู้สมัครสอบได้ชาระเงินค่าสมัครแล้ว ๕ วัน ให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานะความสมบูรณ์ของการบันทึกข้อมูลการสมัครสอบ
๔.๔.๑ ในกรณีที่การรับสมัครสอบสมบูรณ์ สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๔.๔.๒ ในกรณีที่การรับสมัครสอบยังไม่สมบูรณ์ ให้ปฏิบัติตามที่ได้รับแจ้งทันที มิฉะนั้นจะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้
๔.๕ การขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๑
ผู้ที่มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มประเภทที่ ๑ ซึ่งจะเป็นคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบทุกรอบ ตามระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๐ โดยผู้ที่มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มประเภทที่ ๑ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ที่เป็นบุตรของทหาร - ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งต้องประสบภัยอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ปกติหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็จบานาญพิเศษตามกฎหมาย ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าทำขวัญตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยคนงาน หรือได้รับบาเหน็จพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๙.๔ วรรค ๑) โดยมีหลักฐานที่ใช้ประกอบ เช่น
- สำเนาบัตรผ่านศึกชั้นที่ ๑ (กรณีเป็นทหารผ่านศึกนอกประจำการที่เสียชีวิตหรือพิการทุพพลภาพ)
- สำเนาคาสั่งปูนบำเหน็จเป็นพิเศษ
- สำเนาใบสั่งจ่ายบำนาญพิเศษ
(๒) ผู้ที่เป็นบุตรของทหาร - ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งต้องประสบภัยอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ทางยุทธการ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่ทางยุทธการร่วมกับทหารระหว่างที่มีการสู้รบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบจลาจล หรือในระหว่างที่มีพระราชบรมราชโองการประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือในระหว่างเวลาที่สั่งให้เป็นนักดำเรือดำน้า หรือปฏิบัติหน้าที่สำรวจจัดวางหลักเขตแดนระหว่างประเทศ ซึ่งมีสิทธินับเวลาราชการเป็นทวีคุณตามกฎหมาย ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษตามกฎหมาย ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าทำขวัญตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยคนงาน หรือได้รับบำเหน็จพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๙.๔ วรรค ๒) โดยมีหลักฐานที่ใช้ประกอบ เช่น - สำเนาบัตรผ่านศึกชั้นที่ ๑ (กรณีเป็นทหารผ่านศึกนอกประจำการที่เสียชีวิตหรือพิการทุพพลภาพ)
- สำเนาคาสั่งปูนบำเหน็จเป็นพิเศษ
- สำเนาใบสั่งจ่ายบำนาญพิเศษ
- สำเนาคำสั่งไปราชการทัพ
- สำเนาหนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉิน
(๓) บุตรของผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดี หรือ เหรียญ หรือเข็มกล้าหาญ(ระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๙.๔ วรรค ๒) โดยมีหลักฐานที่ใช้ประกอบ เช่น
- สำเนารายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเข็มหรือเหรียญกล้าหาญ หรือเหรียญรามาธิบดีในราชกิจกานุเบกษา
- สำเนาหนังสือพระบรมราชโองการ
(๔) บุตรของทหาร - ตำรวจ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามโจรผู้ร้ายจนถึงแก่ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ชีวิต หรือผู้ที่ได้ช่วยเหลือราชการในการปราบปรามโจรผู้ร้ายจนถึงแก่ทุพพลภาพหรือถึงแก่ชีวิต ซึ่งได้รับการรับรองจากสานักงานตำรวจแห่งชาติ (ระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๙.๕) โดยมีหลักฐานที่ใช้ประกอบคือ หนังสือรับรองจากสานักงานตำรวจแห่งชาติ ลงนามโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผู้ได้รับมอบอานาจลงนามแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ระดับผู้บังคับการจังหวัดขึ้นไปหรือเทียบเท่า)
ผู้ที่มีสิทธิดังกล่าวข้างต้น สามารถขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มประเภทที่ ๑ ได้ โดยจัดทำคำขอตามตามแบบฟอร์มหนังสือขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๑ (แบบ ข- ๑ ตามผนวก ข.) พร้อมกับแนบหลักฐานประกอบ ส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)จ่าหน้าซองถึง คณะอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผล โรงเรียนนายเรือ ตำบลปากน้า อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ วงเล็บมุมซองว่า “คะแนนเพิ่มพิเศษ นตท.” ได้ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ถึง ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นเกณฑ์ หากเกินกาหนดถือว่า ผู้สมัครสละสิทธิ์ในการใช้สิทธิคะแนนเพิ่มดังกล่าว และหากเอกสาร สูญหายไม่ว่าในกรณีใด ๆ ระหว่างการดำเนินการจัดส่งเอกสาร โรงเรียนนายเรือจะไม่รับผิดชอบกับการสูญหายดังกล่าว
ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สมัครสอบได้ขอรับสิทธิดังกล่าวแล้ว หากสอบผ่านภาควิชาการ จะได้รับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบภาคความเหมาะสม โดยไม่ต้องยื่นขอรับสิทธิในวันรายงานตัวเข้าทดสอบสุขภาพจิตอีก
๔.๖ ให้นำบัตรประจาตัวสอบพร้อมบัตรประชาชน มาเป็นเอกสารหลักฐานแสดงตน ในการเข้าสอบ ทุกรอบและการไปติดต่อเรื่องต่าง ๆ กับโรงเรียนนายเรือ
๔.๗ การแต่งกายในการเข้าสอบทุกรอบ และการไปติดต่อเรื่องต่าง ๆ กับโรงเรียนนายเรือ ต้องสุภาพเรียบร้อย ดังนี้
๔.๗.๑ การสอบภาควิชาการแต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษา หรือชุดพลเรือนสุภาพ งดกางเกงยีนส์
๔.๗.๒ การสอบรอบที่สอง แต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษา หรือชุดพลเรือนสุภาพ และนำชุดกีฬาพร้อมรองเท้ากีฬาไปเปลี่ยนในวันสอบพลศึกษา
๔.๘ การสอบภาควิชาการ ผู้สมัครควรเดินทางไปสถานที่สอบก่อนเวลาอย่างน้อย ๒ ชั่วโมง เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมและหลีกเลี่ยงการจราจรที่คับคั่ง
๔.๙ หลักฐานที่ใช้ประกอบในการรับสมัครเฉพาะผู้สอบผ่านภาควิชาการ ให้นำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มามอบให้คณะกรรมการของโรงเรียนนายเรือ ในวันทดสอบสุขภาพจิต วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ (ตัวอย่างหนังสือรับรองประเภทต่าง ๆ รายละเอียดตามผนวก ค)
๔.๙.๑ เอกสารรับรองผลการศึกษาใช้ใบรับรองการศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔ (ม.๔) หรือระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (รบ.๑ - ต.) หรือเทียบเท่า
๔.๙.๒ ในกรณีที่บิดาหรือมารดาผู้ให้กำเนิด ถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้าน ให้นำหลักฐานใบมรณบัตร หรือหลักฐานอื่นของทางราชการ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด
๔.๙.๓ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและของบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด
๔.๙.๔ เอกสารการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ของผู้สมัคร และของบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด (ถ้ามี)
๔.๙.๕ ผู้ที่มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๒ ซึ่งจะเป็นคะแนนเพิ่มพิเศษหลังการสอบ ภาควิชาการ โดยผู้ที่มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๒ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
๔.๑๐ การขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๒
ผู้ที่มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๒ ซึ่งจะเป็นคะแนนเพิ่มพิเศษหลังการสอบภาควิชาการ ตามระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๐ โดยผู้ที่มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๒ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม ชั้นปีที่ ๑ (ระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๙.๑) โดยมีหลักฐานที่ใช้ประกอบคือ หนังสือรับรองสำเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม ชั้นปีที่ ๑ ที่ออกโดยผู้มีอำนาจหน้าที่
(๒) บุตรของข้าราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีเวลา รับราชการไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับตั้งแต่วันเข้ารับราชการ ถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัครในปีนั้น ๆ หรือได้รับพระราชทานเหรียญจักรมาลา (ระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๙.๒) โดยมีหลักฐานที่ใช้ประกอบ เช่น หนังสือรับรองการรับราชการที่ออกโดยต้นสังกัด สำเนารายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเหรียญจักรมาลาในราชกิจจานุเบกษา
(๓) ผู้ที่เป็นบุตรของทหาร - ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธการร่วมกับทหารระหว่างที่มีการสู้รบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบจลาจล หรือ ในระหว่างที่มีพระราชบรมราชโองการประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือในระหว่างเวลาที่สั่งให้เป็นนักดำเรือดำน้า หรือปฏิบัติหน้าที่สารวจจัดวางหลักเขตแดนระหว่างประเทศ ซึ่งมีสิทธินับเวลาราชการเป็นทวีคุณตามกฎหมาย ว่าด้วยบาเหน็จบำนาญข้าราชการ (ระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๙.๓ วรรค ๑) โดยมีหลักฐานที่ใช้ประกอบ เช่น
- สำเนาหนังสือรับรองวันทวีคูณ
- สำเนาคำสั่งไปราชการทัพ
- สำเนารายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับเหรียญราชการต่าง ๆ ในราชกิจจานุเบกษา ได้แก่ เหรียญราชการชายแดน เหรียญพิทักษ์เสรีชน เหรียญชัยสมรภูมิ เป็นต้น
(๔) พลเรือน หรือผู้ที่เป็นบุตรของพลเรือนซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธการร่วมกับทหาร ในการป้องกัน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอก และภายในประเทศ (ระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๙.๓ วรรค ๒) โดยมีหลักฐานที่ใช้ประกอบ เช่น
- สำเนาคาสั่งไปราชการทัพ
- สำเนารายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับเหรียญราชการต่าง ๆ ในราชกิจจานุเบกษา ได้แก่ เหรียญราชการชายแดน เหรียญพิทักษ์เสรีชน เหรียญชัยสมรภูมิ เป็นต้น

ผู้ที่มีสิทธิดังกล่าวข้างต้น สามารถขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๒ ได้ โดยจัดทำคำขอ ตามแบบฟอร์มหนังสือขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ ๒ (แบบ ข - ๒ ตามผนวก ข.) พร้อมกับแนบหลักฐานประกอบ ยื่นต่อคณะกรรมการของโรงเรียนนายเรือในวันทดสอบสุขภาพจิต วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๕.๐๐ น.