แผนที่สังเขป โรงเรียนนายเรือ สมุทรปราการ สถานที่ ประกาสผลสอบ รายงานตัว ทดสอบสุขภาพจิต ทดสอบวิภําววิสัย สอบพลศึกษา และสอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจา