เข้าสู่หน้าเว็บไซต์โรงเรียนนายเรือ ::::::: เข้าสู่หน้าเว็บไซต์รับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ

ประกาศผลสอบภาควิชาการ(ข้อเขียน) ของการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2564


*** ให้ผู้ที่สอบผ่านภาควิชาการ Scan QR Code ด้านล่าง เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารการปฎิบัติต่าง ๆ ในการสอบรอบสอง

*** เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบรายชื่อ ขอให้ท่านตรวจดูหมายเลขประจำตัวสอบของท่านก่อนว่าอยู่ในช่วงใดแล้วจึงดำเนินการตรวจสอบในช่วงที่กำหนดไว้

การประกาศผลสอบภาควิชาการ(ข้อเขียน) แยกเป็น 2 ส่วนคือผลสอบเหล่า ทร. และผลสอบเหล่า ตรน.

สำหรับผู้สมัครสอบทั้ง 2 เหล่า ให้ตรวจผลสอบทั้งเหล่า ทร. และเหล่า ตรน.

หมายเหตุ :สามารถตรวจผลการสอบภาควิชาการ(ข้อเขียน) ผ่านระบบข้อความตอบรับทางโทรศัพท์(SMS) โดยพิมพ์คำว่า NV เว้นวรรค แล้วตามด้วย รหัสประจำตัวสอบ -ส่งข้อความไปที่หมายเลข 4847602

ผลสอบภาควิชาการ(ข้อเขียน) เหล่าทหารเรือ

********************************************************************

ผลสอบภาควิชาการ(ข้อเขียน) เหล่าตำรวจน้ำ

รายละเอียดประชาสัมพันธ์ในการประกาศผลสอบภาควิชาการ(ข้อเขียน)

 

*** รายละเอียดการปฏิบัติของผู้สอบผ่านภาควิชาการ ***


1การประกาศผลสอบภาควิชาการอย่างเป็นทางการ : วันอาทิตย์ที่ 18 ก.ค.64 ระหว่างเวลา 08.00 น. – 12.00 น. คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ของโรงเรียนนายเรือ จะประกาศผลสอบภาควิชาการ ที่โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ ผลสอบนี้เท่านั้นที่ถือว่า เป็น ผลสอบภาควิชาการอย่างเป็นทางการ


2ผู้สอบผ่านภาควิชาการ จะต้องดำเนินการ ดังนี้
  2.1 ในวันอาทิตย์ที่ 18 ก.ค.64 ระหว่างเวลา 08.00 – 12.00 น. ผู้สอบผ่านภาควิชาการจะต้องมารายงานตัวต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ของโรงเรียนนายเรือ ที่โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ ด้วยการลงลายมือชื่อ โดยผู้สอบผ่านภาควิชาการที่มารายงานตัวในวันอาทิตย์ที่ 18 ก.ค.64 ระหว่างเวลา 08.00 – 12.00 น. เท่านั้น ที่จะมีสิทธิ์เป็น “ผู้เข้าสอบรอบสอง”
  2.2 สำหรับผู้สอบผ่านภาควิชาการที่ไม่มารายงานตัวในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่า สละสิทธิ์
  2.3 ให้ผู้สอบผ่านภาควิชาการที่เข้าสอบรอบสอง ต้องเตรียมเงิน จำนวน 1,430 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) มาชำระเป็นค่าตรวจร่างกายให้กับเจ้าหน้าที่การเงินฯ
  2.4 ให้ผู้สอบผ่านภาควิชาการที่เข้าสอบรอบสอง ต้องเตรียมเงินธนบัตร 100 บาท 1 ใบ เป็นจำนวนเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) มาชำระเป็นค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
  2.5 ให้ผู้สอบผ่านภาควิชาการที่เข้าสอบรอบสอง ต้องเตรียมเงินธนบัตร 50 บาท 1 ใบ เป็นจำนวนเงิน 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) มาชำระเป็นค่าทดสอบวิภาววิสัย
  2.6 ให้ผู้สอบผ่านภาควิชาการที่เข้าสอบรอบสอง ต้องเตรียมเอกสารประกอบด้วย 1) หลักฐานที่ใช้ประกอบการรับสมัครฯ และ 2) เอกสารขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษประเภทที่ 2 (ถ้ามี) มายื่นต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ของโรงเรียนนายเรือ ระหว่างการรับรายงานตัว

3การเข้าสอบรอบสอง แบ่งเป็น 4 การปฏิบัติ ได้แก่ 1) การทดสอบทางสุขภาพจิต 2) การทดสอบวิภาววิสัย 3)การสอบพลศึกษา 4) การตรวจร่างกาย และ 5) การสอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจา โดยผู้เข้าสอบรอบสองที่ไม่มารายงานตัวเข้าทำการสอบรอบสอง ตามลำดับการปฏิบัติที่ 1)5) จะถือว่า “สละสิทธิ์

4. การทดสอบทางสุขภาพจิต
  4.1 ในวันอาทิตย์ที่ 18 ก.ค.64 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น. ผู้เข้าสอบรอบสองจะต้องเข้ารับการทดสอบทางสุขภาพจิต ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ โดยให้มารายงานตัวต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ของโรงเรียนนายเรือ ก่อนเวลา 12.30 น.
  4.2 หลังการทดสอบทางสุขภาพจิตเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ของโรงเรียนนายเรือ จะชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติในการทดสอบวิภาววิสัย การสอบพลศึกษา การตรวจร่างกาย และการสอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจา ให้ผู้เข้าสอบรอบสองทราบ

5. การทดสอบวิภาววิสัย : ผู้สอบผ่านภาควิชาการจะต้องดำเนินการ ดังนี้
   5.1 ในวันจันทร์ที่ 19 ก.ค.64 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ผู้สอบผ่านภาควิชาการจะต้องเข้ารับการทดสอบวิภาววิสัย ที่โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ โดยให้มารายงานตัวต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ของโรงเรียนนายเรือ ก่อนเวลา 08.30 น.
  5.2 หลังการทดสอบวิภาววิสัยเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ของโรงเรียนนายเรือ จะดำเนินการพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

6. การสอบพลศึกษา ผู้สอบผ่านภาควิชาการ (ตามชุดที่จะแจ้งให้ทราบในวันทดสอบทางสุขภาพจิต) ที่โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ ตามวันที่กำหนด ดังนี้
   6.1  ชุดที่ 1 - สอบวันพฤหัสบดีที่ 22 ก.ค.64
  6.2  ชุดที่ 2 - สอบวันศุกร์ที่ 23 ก.ค.64

7. การตรวจร่างกาย :ผู้สอบผ่านภาควิชาการ(ตามชุดที่จะแจ้งให้ทราบในวันทดสอบทางสุขภาพจิต) จะต้องเข้ารับการตรวจร่างกาย ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ตามวันที่กำหนด ดังนี้
  7.1  ชุดที่ 1 - เข้ารับการตรวจวันเสาร์ที่ 24 ก.ค.64 
  7.2  ชุดที่ 2 - เข้ารับการตรวจวันอาทิตย์ที่ 25 ก.ค.64

8. การสอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจา ผู้สอบผ่านภาควิชาการ (ตามชุดที่จะแจ้งให้ทราบในวันทดสอบทางสุขภาพจิต) จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจาในวันจันทร์ที่ 26 และวันอังคารที่ 27 ก.ค.64 ที่ โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ


หมายเหตุ :
การมารายงานตัวต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ของโรงเรียนนายเรือ ผู้สอบผ่านภาควิชาการที่เข้าสอบรอบสองจะต้องแต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย โดยต้องนำ 1) บัตรประจำตัวสอบ 2) บัตรประจำตัวประชาชน 3) แบบคัดกรองโรค มาแสดงต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ของโรงเรียนนายเรือ  และ 4) ปากกาน้ำเงิน

---------------------------------------------------------

เข้าสู่หน้าเว็บไซต์โรงเรียนนายเรือ ::::::: เข้าสู่หน้าเว็บไซต์รับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ