เข้าสู่หน้าเว็บไซต์โรงเรียนนายเรือ ::::::: เข้าสู่หน้าเว็บไซต์รับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ

  ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย ของการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

  ในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2565

  **************************************************************************

  การประกาศผลสอบรอบสุดท้ายแยกเป็น 2 ส่วนคือผลสอบเหล่า ทร. และผลสอบเหล่า ตรน.

  สำหรับผู้สมัครสอบทั้ง 2 เหล่า ให้ตรวจผลสอบทั้งเหล่า ทร. และเหล่า ตรน.

  **************************************************************************

  ผลสอบรอบสุดท้าย เหล่าทหารเรือ(ตัวจริง)

  หมายเลขประจำตัวสอบ 0001 - 1500

  หมายเลขประจำตัวสอบ 1501 - 2390

  หมายเลขประจำตัวสอบ 2391 - 4440

  หมายเลขประจำตัวสอบ 4441 - 4943

  ผลสอบรอบสุดท้าย เหล่าทหารเรือ(ตัวสำรอง)

  หมายเลขประจำตัวสอบ 0001 - 1450

  หมายเลขประจำตัวสอบ 1451 - 2383

  หมายเลขประจำตัวสอบ 2384 - 3690

  หมายเลขประจำตัวสอบ 3691 - 4943

   

  **************************************************************************

  ผลสอบรอบสุดท้าย เหล่าตำรวจน้ำ(ตัวจริง)

  หมายเลขประจำตัวสอบ 0001 - 4943

  ผลสอบรอบสุดท้าย เหล่าตำรวจน้ำ(ตัวสำรอง)

  หมายเลขประจำตัวสอบ 0001 - 0900

  หมายเลขประจำตัวสอบ 0901 - 1630

  หมายเลขประจำตัวสอบ 1631 - 2220

  หมายเลขประจำตัวสอบ 2221 - 3230

  หมายเลขประจำตัวสอบ 3231 - 4360

  หมายเลขประจำตัวสอบ 4361 - 4943

   

  **************************************************************************

  หมายเหตุ :สามารถตรวจสอบผลการสอบรอบสุดท้าย อย่างไม่เป็นทางการ ผ่านระบบข้อความตอบรับทางโทรศัพท์(SMS) โดยพิมพ์คำว่า NV เว้นวรรค แล้วตามด้วย รหัสประจำตัวสอบ -ส่งข้อความไปที่หมายเลข 4847602

  **************************************************************************

  รายละเอียดการปฏิบัติของผู้สอบผ่านรอบสุดท้ายบุคคลตัวจริงและบุคคลสำรอง
  ทั้งเหล่าทหารเรือ (ทร.) และเหล่าตำรวจน้ำ  (ตรน.)
  การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ทร. ประจำปีการศึกษา 2565

  --------------------------------

  1. การประกาศผลสอบรอบสุดท้ายอย่างเป็นทางการ : วันพุธที่ 11 พ.ค.65 ระหว่างเวลา 08.00 - 10.00 น คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ของโรงเรียนนายเรือจะติดประกาศผลสอบรอบสุดท้ายอย่างเป็นทางการ ที่บอร์ดประกาศกองทัพเรือ (ทร.)  ที่โรงเรียนนายเรือ จว.สมุทรปราการ โดยผลสอบนี้เท่านั้น ที่ถือเป็น “ผลสอบรอบสุดท้ายอย่างเป็นทางการ
  2. ผู้ที่สอบผ่านรอบสุดท้าย จะต้องดำเนินการ ดังนี้
      2.1 ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยการตรวจด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) หรือการตรวจด้วยวิธี RT-PCR (Real Time Polymerase Chain Reaction) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 พ.ค.65 เวลา 08.00 น. ถึง วันอังคารที่ 10 พ.ค.65 เวลา 15.00 น. ซึ่งรับรองโดยสถานพยาบาล และแจ้งผลการตรวจทางเว็บไซต์  http://www.admission-rtna.net หรือ  http://www.rtna.ac.th ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 พ.ค.65 เวลา 08.00 น. ถึง วันอังคารที่ 10 พ.ค.65 เวลา 16.00 น. และนำเอกสารผลการตรวจมาแสดงต่อกรรมการสอบคัดเลือกฯ ในวันพุธที่ 11 พ.ค.65 ด้วย
      2.2 ในวันพุธที่ 11 พ.ค.65 ผู้ที่สอบผ่านรอบสุดท้ายบุคคลตัวจริงและบุคคลสำรอง ทั้ง เหล่าทหารเรือ (ทร.) และเหล่าตำรวจน้ำ  (ตรน.) สามารถเข้ารายงานตัว ณ โรงเรียนนายเรือ วันพุธที่ 11 พ.ค.65 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. โดยจะต้องรายงานตัวต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ของโรงเรียนนายเรือ ในบริเวณที่กำหนดไว้ภายในโรงเรียนนายเรือ จว.สมุทรปราการ ก่อนเวลา 10.00 น. มิฉะนั้นถือว่า “สละสิทธิ์
      2.3 ขั้นตอนการเลือกเหล่า มีดังนี้
          2.3.1  เวลา 08.00 น. เริ่มกระบวนการเลือกเหล่าโดยคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ประกาศเรียกผู้สอบผ่านรอบสุดท้ายบุคคลตัวจริงทั้งหมดของทั้งเหล่า ทร. และเหล่า ตรน. ตามใบประกาศผลสอบรอบสุดท้ายอย่างเป็นทางการซึ่งได้ติดประกาศที่บอร์ดประกาศ ทร. ไว้แล้ว นั้น เข้ารายงานตัวเพื่อเลือกเหล่าที่ตนต้องการก่อน โดยเข้ารายงานตัว ณ "จุดตรวจรับรายงานตัว"
          2.3.2  เวลา 10.00 น. คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ชี้แจงข้อมูลของเหล่าต่างๆ และขั้นตอนการเลือกเหล่า
          2.3.3  เวลา 10.30 น. คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะให้ผู้สอบผ่านรอบสุดท้ายรายงานตัวตามลำดับที่ของการสอบคราวละ 2 คน ตามลำดับที่สอบได้ และเลือกเข้ามานั่งที่เก้าอี้ เหล่า ทร. หรือเหล่า ตรน. โดยผู้สอบผ่านรอบสุดท้ายที่สมัครเหล่า ทร. มีสิทธิ์ในการเลือกไปรับราชการที่กองบัญชาการกองทัพไทย ภายหลังรับราชการใน ทร. จนสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ด้วย (ตามที่แจ้งไว้ในระเบียบการรับสมัครฯ หน้าที่ 12)
          2.3.4  การประกาศเรียกผู้ที่สอบผ่านรอบสุดท้ายมารายงานตัวเป็น "บุคคลตัวจริง" นั้น จะดำเนินการจนกระทั่งทุกเหล่าได้จำนวนบุคคลตัวจริงครบตามจำนวนที่กำหนด (เหล่า ทร. จำนวนบุคคลตัวจริง 77 คน เหล่า ทร. ที่ต้องไปรับราชการที่กองบัญชาการกองทัพไทย 2 นาย และเหล่า ตรน. จำนวนบุคคลตัวจริง 10 คน) จากนั้น คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จึงจะเริ่มการประกาศเรียกรอบ “บุคคลสำรอง” ของทุกเหล่า
          2.3.5  ผู้สอบผ่านรอบสุดท้ายซึ่งยังไม่ได้รายงานตัวเป็นบุคคลตัวจริงมีสิทธิ์ขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบคัดเลือกได้เป็นบุคคลสำรองในทุกเหล่าที่สอบได้ ตามจำนวนที่แต่ละเหล่ากำหนด

  หมายเหตุ : การมารายงานตัวต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ของโรงเรียนนายเรือ ผู้สอบผ่านรอบสุดท้ายจะต้องแต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย โดยต้องนำ 1) บัตรประจำตัวสอบ 2) บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นที่สามารถใช้ยืนยันตนเองมาแสดงต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ของโรงเรียนนายเรือ และ 3) ปากกาน้ำเงิน มาด้วยทุกครั้ง