การสอบรอบสอง

ขนาดพิกัดร่างกาย เกณฑ์น้ำหนักเทียบส่วนสูง