ประกาศทั่วไป

นักเรียนนายเรือไทยไปศึกษา ณ โรงเรียนนายเรือต่างประเทศ