ประกาศทั่วไป

เอกสารที่ผู้สอบผ่านจะต้องนำมาแสดงในวันรายงานตัวเข้าทดสอบสุขภาพจิต