ประกาศทั่วไป

จำนวนนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2563